5.3. Nakazy Kreacji


1. Istota fizyczna, aby zachować zdrowie fizyczne i psychiczne, powinna przyjmować pokarm pochodzenia mineralnego, roślinnego i zwierzęcego w odpowiednich dla gatunku ilościach.

2. Każdy sam kieruje swoim życiem i sam decyduje o swoim losie.

3. Każdy sam decyduje w jakim tempie chce się rozwijać.

4. Każdy ma prawo do wolności fizycznej i psychicznej.

5. Należy respektować wolną wolę każdej istoty, nawet gdy zdąża w niewłaściwym kierunku.

6. Z zasobów Pamięci Wszechświata mogą korzystać tylko osoby, które posiadły umiejętność absolutnie logicznego myślenia.

7. Istota żywa nie powinna otrzymywać wiedzy niezgodnej z jej stopniem rozwoju.

8. Im więcej istota żywa chce się nauczyć, tym większy musi wykonać wysiłek fizyczny.

9. Każda istota, która pragnie szybciej się rozwijać, powinna przestrzegać praw i nakazów Kreacji.

10. Każdy sam decyduje, czy chce postępować zgodnie z prawami i nakazami Kreacji.