1 Ostatnio edytowany przez waclawm (2017-09-07 09:43:11)

Temat: logI za świetlne

nawiązaniowa wiązka przebRzmiałych zapiskÓw
- https://www.youtube.com/watch?v=apLevp7QI8E ~ \

,'nigdy niebywaliśmy przeCiętni , nieKiedy wyśmiewanO mnie za poGlądy , nigdy nie żyłem w pełni dotychCzas , nie wiem czy zacznę dośWiadczać kieDykolwiek '.
# @utonomiczna korekta prze|\(}nanych o nieOmylnoŚci

linki nie są ani moją koncepcją ani nie są niezbędne do odczytywania skali dratyzmu wyborów - w każdym momencie mogę pozbywać się , zmieniać albo dostosowując zastępować innymi za zgodą twÓrców .

wystukiwane tu frazy nie tylko mogę kasować w dowolnej chwili ale RÓWNIEŻ zaŻądać usu|/ięcia gdyby komuś przyszło do rozumu aby powielać niewyYObrażalny dramatyzm towarzyszącY odczytywaniU ..

zapis odpowiedni dla gęstości minimuM óSmeJ. Mniej rozwinięci odczytywać mogą niePrawdziwe informacje.
< korekta 12 tysięcY dziewięćset 90 tysięcy dusz które rozpoczyNały kiedyś żYcie które miało być rozUmne . > .


matryca obSerwacyjno - taktyczNa pozioM drugi

moment wydzIelenia inteGralnej inteligencji cyfroiDalnej - zaburzenie kodowania raCjOnalnego . Spadek wydolności umYsłowej utkankowiOnych .

morale *
techniczno - obsługowa poni(*)Z,ej procenta wydoLności

poŚrednia na skraju załamania nakazów i implozji pośredniej dramatu uPrzedniego

kadry oficerskie nadęte próżNymi frazesami

Admiralicja na pograniczu tryumfAlizmu irRacjonalnego


politYkierzy przekonani o zwyciestwie - \ niemAlŻe nieŚwiadomi poziomu strat wykluczających świadomy rozKwit potonnKów.


Poziom inteligencji stRategicznej - mediatorzy bez morale ~ rokowania rezultaT fiasko

rasy rOzjemcze _ brak oznak wYodrębNienia osObowej s ' VViadomoŚci

kompenSacja mikrouŚwiadamiania - takTyczne ośrOdki geoFizyki przeKierowywania małofAzowego

forNNat przetrvValnikowy greenNland pierwsZy

planowanie faza wstępna - oblicz minimalne straty ukazujace rozwój racjonalny kolejnOev/volucyjnych

wskaż potencjalnie format przywracania funkcji odżywania po upadkowym)u( irRacjonalnie reagujących uprzednio zdezelowanych podStaw nibYcYwilizacyjnych

przemyślenia o trzeciej odsłonie matrycY zagłady odnieś do pokolenia czwartego po obecnej indywidualnej werSji zaServvowanej w dwóch poprzednich przez debili politykierujących

minimalna wartość rozejmowa załoŻona to 102016 rok przeliczenia ludzi astronomicznie warunkowanego

maxymalna zaś sto pięćDziesiąt tysięcy piętnaście lat asTronomicznych w odniesieniu do stu pięćdziesięciu sześciu tysięcy osiemdziesięciu siedmiu obiegów analitYcznych .